879,000,000 
2,099,000,000 
1,699,000,000 
2,699,000,000 
ĐẶT HÀNG